Centrála První stavební chrudim

Provozní řád k užívání a údržby objektu

ZÁRUKA KVALITY

V lednu 2001 naše firma  ukončila úspěšnou závěrečnou certifikací a uzavřením předávacího protokolu zavedení systému řízení jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO9001. Každý rok probíhá kontrolní audit a 1x za 3 roky recertifikace.

Ve shrnutí výsledků auditu se uvádí, že systém managementu jakosti a environmentální odpovědnosti je v naší společnosti dlouhodobě organizován a zajišťován s trvale dobrými výsledky.

Poslední úspěšné recertifikace dle ČSN EN ISO 9001:2008 a recertifikace systémů environmentálního řízení (EMS) -  (oblast  Vlivy na životní prostředí) podle norem ČSN EN ISO 14001:2004 proběhla v dubnu 2015. Poslední „Certifikáty“ byly vystaveny v květnu 2015 s platností do 05/2018.

V květnu 2010 byla naše firma úspěšně certifikována ve shodě se specifikací ČSN OHSAS 18001:2008 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Platnost poslední  recertifikace je do 4.05.2018.

Stavby realizované naší společností bývají provedeny řádně a odborně  dle ČSN a platných technických norem, v souladu s požadavky objednatelů, v dohodnutém rozsahu a sjednaném termínu. Stavby jsou vedeny stavbyvedoucími s autorizací a dlouholetou praxí.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. má uzavřeno Stavebně-montážní pojištění projektů výstavby s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., které kryje pojištění odpovědnosti za škody na stavbách  až do výše 32.000.000,- Kč.

Na dokončené stavby je poskytována přiměřená prodloužená záruka v rozmezí 24 měsíců až 60 měsíců, v odůvodněných případech i delší. S dokončenou stavbou jsou objednateli předávány „Záruční podmínky staveb“ se základními požadavky na údržbu.

V případě výskytu závad nahlášených zákazníkem jsou tyto odstraňovány bez zbytečného prodlení, ale s ohledem na charakter závady, klimatické podmínky apod.

Dokument ke stažení zde

Stali jste se majiteli nového objektu. K tomu bychom Vám rádi přispěli praktickým návodem, jak o Váš nový objekt pečovat, popř. na koho se obrátit v případě potřeby.

Obvodové a vnitřní zdivo:

V průběhu prvních dvou let, lze očekávat výskyt drobných vlasových trhlin na vnitřních a vnějších omítkách, jako důsledek definitivního usazování se domu do terénu a vyzrávání zdiva. Vzniklé vlasové trhlinky lze bezproblémově odstranit po této době např. šlehaným malířským tmelem na trhliny v omítce ONE TIME při provádění běžných údržbových malířských prací.

Výplně otvorů:

Plastová okna a AL vstupní stěny nepotřebují žádné nátěry. Jejich údržba je velice jednoduchá a skládá se z umývání povrchu běžnými saponáty, nebo mýdlovými roztoky. Na umývání oken, či odstraňování skvrn nepoužívejte žádná rozpouštědla, či chemikálie, ani abrazivní přípravky (nebezpečí nevratného poškození oken, či těsnění). Kování oken je vhodné nejméně 1x ročně promazat silikonovým olejem v místech, která jsou označena mazacím symbolem přímo na kování, či na všech pohyblivých místech kování. Těsnění oken je pak vhodné 1x ročně ošetřit přípravkem udržujícím jeho vláčnost a chránící jeho povrch před degradací. Kompletní čistící sady lze získat přímo u výrobce oken což je firma DafePlast. Vyvarujte se zatěžování okenního křídla v otevřeném stavu, vrtání otvorů do okna bez předchozí konzultace s odborníkem, nešetrnému zavírání v zimním období, působení otevřeného plamene na povrch okna, či teplot přesahujících 50° C a kontaktu povrchu rámů a křídel s materiály na bázi asfaltu. Další podmiňující provozní podmínky jsou v Provozních podmínkách výrobců oken a dveří, kterou jsou součástí předávací dokumentace.

Upozornění: při hlubokém poklesu venkovních teplot pod -12° C může u některých druhů izolačních dvojskel oken dojít k tvorbě kondenzátu na jejich vnitřním povrchu. Tento kondenzát je nutno v čas setřít, aby nedošlo k poškození podlah a zajistit účinné vyvětrání.

Vytápění:

Před topnou sezonou zkontrolujte funkčnost elektrických topidel. Pokud by nehřáli, zkontrolujte vypínač na topidle. V případě že topidlo stále netopí, zkontrolujte  rozvaděč v místnosti hlídače, zda jsou zapnuty jističe pro topidla a ovládání, popř. požádejte odbornou firmu o provedení kontroly.

Zařízení vytápění – smí obsluhovat jen proškolená osoba. Veškeré zásahy smí být provádět pouze osobou způsobilou s patřičným oprávněním!

Elektroinstalace:

Výměna prasklé žárovky (zářivky)je jednoduchá. Současně s ní však může dojít ke spadnutí jističe v rozvaděči a tím k odpojení od zdroje. Zapněte ho natažením páčky nahoru v rozvaděči umístěném v místnosti hlídače.

Pokud dojde ke zkratu v zásuvce, vypojte jistič a zapněte jistič v domovním rozvaděči. Pokud se nepodaří obnovit přívod proudu, obraťte se na odborný servis.

Jakýkoliv zásah do elektroinstalace smí být provádět pouze osobou způsobilou s patřičným oprávněním!

Pravidelné revize provádět odbornou osobou. Pravidelnost je dána v revizní zprávě.

Zařízení slaboproudu – EPS, zabezpečovací systém – smí obsluhovat jen proškolená osoba. Podrobné návody jsou součástí předávací dokumentace. Veškeré zásahy smí být provádět pouze osobou způsobilou s patřičným oprávněním!

Vodovodní armatury:

Nejméně 2x za rok protočit všechny uzavírací armatury, popř. prostříknout silikonovým olejem (WD nebo MD spray – universální mazací prostředek k mazání všech třecích ploch – zámků, dveří, dveřních a okenních závěsů, řetězů, nářadí, zarezlých šroubů, matek apod.), abychom je všechny udržely funkční.

Vodovodní baterie – na jejich čištění používejte výhradně tekuté čisticí prostředky pro domácnost k tomu určené, nebo mýdlový roztok.

Usazeniny vápníku je třeba odstranit např. pomocí prostředku Hansgrohe Schnellentkalker, následně omýt čistou vodou a vyleštit kusem látky do sucha.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem kyselin, mechanické čisticí prostředky, nebo prostředky na bázi octu.

Údržba zařizovacích předmětů ZT:

Díky bezporeznímu hladkému povrchu materiálu nedochází ke znečištění výrobku, nebo jen velmi zřídka. Údržba se tedy může omezit po použití pouze na stírání mokrou houbou s tekutým čisticím prostředkem.

Pozornost věnujte odtoku záchodu, výlevky a umyvadel, které je nutno čas od času vyčistit od usazených nečistot, např. vlasů apod.

K čištění se nesmí používat abrazivní čisticí prostředky! Nepoužívejte ani žádné čisticí prostředky s obsahem kyselin, nebo prostředky na bázi octu.

Obklady a dlažby:

 K jejich ošetření používejte pouze saponátové prostředky k tomu určené.

Plochy dlažeb je potřebné stírat vyždímaným hadrem, nelít vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří, popř. obloukových zárubní nebo lakovaných dveří může dojít k nabobtnání. Jedná se tak o nevratné poškození.

Vnitřní dveře:

Doporučujeme otírat suchým hadrem nebo jen lehce nevlhčeným hadříkem.

Je nutné se vyvarovat styku dveří s ostrými předměty, úderům nebo násilnému zavírání průvanem.

Pro dlouholeté spokojené užívání je nesmírně důležité dodržovat vlhkost vnitřního vzduchu od 40 do 50%.

Vlhkost v objektu:

Vzduch má schopnost jímat vlhkost v podobě vodní páry. Během 24 hodin se teplota v interiéru mnohdy i výrazně mění, odpovídajícím způsobem se mění i relativní vlhkost vnitřního vzduchu a to nám nejméně příjemným způsobem. Máme-li např. přes den teplotu v interiéru +23° C a relativní vlhkost 45% a na noc snížíme teplotu na +18° C, pak se relativní vlhkost při této teplotě zvýší na 65%. Důsledkem jsou pak poruchy ve formě kondenzace vodní páry na povrchu konstrukcí, stékání vody, či následný vznik plísní.

Nová norma Tepelné ochrany budov uvažuje jako metní stav 50% relativní vlhkosti při teplotě +21° C. Docílit této příznivé vlhkosti lze pouze větráním. Nejsnáze a s minimální ztrátou lze tohoto stavu docílit nárazovým vyvětráním interiéru:

  • vypnout topení
  • otevřít okna dokořán – okna se zpravidla z vnější strany zarosí, nechat otevřená do doby, dokud zarosení na vnější tabuli nezmizí
  • uzavřít okna a zapnout topení

Tato procedura trvá zpravidla 10 až 15 minut, dle stavu mikroklimatu v místnosti. Vlhký vzduch se tak rychle vymění za suchý a okolní konstrukce a předměty se nestačí ochladit, takže nový studený vzduch se velmi rychle ohřeje. Jestliže takto vyvětráme minimálně 2x denně (ráno a těsně před spaním), nebudou problémy s vlhkostí vůbec nastávat.

Kondenzaci vodní páry na povrchu oken vedle nadměrné relativní vlhkosti ovlivňují i následující skutečnosti, jako jsou spuštěné žaluzie, květiny na vnitřním parapetu okna, dlouhé těžké závěsy či záclony mezi topením a oknem.

Pozor! Větrání pomocí vyklopeného okenního křídla je v zimním období zcela nevhodné! Intenzita větrání je malá a ztráta tepla velmi vysoká!

V topné sezóně je vhodné udržovat teplotu vnitřního vzduchu od 6:00 do 22:00 hod. na +20 až +22:5°C a relativní vlhkost do 50%. Při relativní vlhkosti od 60% pak vznikají již plísně a nad 70% pak nastává bujný růst roztočů.

Venkovní terasa:

Dřevěné palubky na venkovní terase by měly být pravidelně před a po zimě ošetřeny nátěrem BONO-Deck oil z důvodu osazení terasy pod stromy.

Opuštění objektu na delší dobu a údržba v zimním období:

Pro takovou dobu si zajistěte důvěryhodnou osobu, která Vám alespoň 2x týdně zkontroluje Váš objekt z hlediska větrání, v zimním období pak vytápění nebo případných havárií apod. Zamezíte tak případným větším škodám.

V zimním období se dále musí povrch vstupních schodů a venkovní terasy ošetřovat proti námraze z důvodu nebezpečí úrazu. Dále je nutné provádět odklízení sněhu z povrchu vstupních schodů a venkovní terasy, ze střešní konstrukce (hrozí kolaps z přetížení sněhem střešní konstrukce), okapových svodů (hrozí přetížení ledem a sněhem) a od obvodových zdí (zamezení zavlhání fasády a působení zmrazovacích cyklů).

Přejeme Vám, aby objekt bezproblémově sloužil Vašim potřebám.