Centrála První stavební chrudim

Valná hromada společnosti

Pozvánka na valnou hromadu zde 

 

 

 

Představenstvo akciové společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.,

IČ: 46504621 se sídlem Chrudim, Tovární 1130

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl B, vložka 600

                                         svolává 

                                  ŘÁDNOU  VALNOU  HROMADU

která se uskuteční v pondělí dne 5. června 2017 v 11,00 hodin

v zasedací místnosti firmy PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130

Pořad jednání:

     1. Zahájení

     2. Volba orgánů valné hromady

     3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a roční účetní závěrce za rok 2016 včetně

         návrhu vypořádání vykázané ztráty

     4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky, včetně stanoviska

         k návrhu na vypořádání vykázané ztráty

     5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 včetně návrhu na vypořádání vykázané ztráty

     6. Podnikatelský záměr na rok 2017 včetně návrhu na určení auditora pro ověření účetní závěrky     

        za rok 2017

     7. Schválení podnikatelského záměru na rok 2017 včetně schválení auditora pro ověření účetní

        závěrky za rok 2017

    8. Závěr

 

      Účetní závěrka za rok 2016 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Tovární 1130, Chrudim,

a to ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady.

      Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou sedm dnů před konáním valné hromady uvedeni v knize akcionářů jako držitelé akcií společnosti. 

     Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin. Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokážou platným občanským průkazem. Právnické osoby se prokážou výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci se musí prokázat písemnou plnou mocí, u níž je podpis zmocnitele úředně ověřen. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

     Účetní závěrka akciové společnosti  je  rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti.  

 

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2016:

 

Aktiva celkem        64.704  tis. Kč           Pasiva celkem      64.704  tis. Kč             

Stálá aktiva            22.728 tis. Kč           Vlastní kapitál      31.996  tis. Kč             

Oběžná aktiva        41.748 tis. Kč           Základní kapitál    34521   tis. Kč             

Ostatní aktiva             228 tis. Kč           Cizí zdroje            32.708  tis. Kč 

Výnosy         130.383 tis. Kč                 Náklady         133.340 tis. Kč                                           

 Ztráta             - 2.957 tis. Kč                                            

 

 

 

                                                                        Představenstvo

                                                            PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.