Centrála První stavební chrudim

Druhá výzva akcionářům

Dokument se otevře zde  

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.,

IČ: 46504621 se sídlem Chrudim, Tovární 1130

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl B, vložka 600

 

Zveřejnění Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované    Druhá výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií a sdělení majetkového účtu

 

Společnost PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., IČ 4650462, se sídlem Tovární 1130, PSČ: 537 23, Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600 (dále jen Společnost),

tímto v souladu s § 529 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku oznamuje, že mimořádná valná hromada Společnosti učinila dne 23.2.2017 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 59/2014 (dále jen „Rozhodnutí“).

Společnost proto na základě shora uvedeného Rozhodnutí vyzvala všechny akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zveřejnění a dále ke sdělení svého čísla majetkového účtu, vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být jeho akcie zaknihovány.

 

Účastníky centrálního depozitáře cenných papírů jsou především banky, u kterých je možno zřídit majetkový účet akcionáře. Je tedy na zvážení každého akcionáře, aby si zvolil banku,která je účastníkem depozitáře, k otevření majetkového účtu u centrálního depozitáře. Akcionář tedy sdělí společnosti banku, u které si účet otevřel a zároveň číslo účtu u centrálního depozitáře cenných papírů (ne číslo účtu u banky, prostřednictvím kterého byl účet u depozitáře otevřen!).

 K provedení zaknihování na založený majetkový účet musí emitent – firma PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. uvést i rodné číslo akcionáře. Pokud tedy akcionář společnosti vlastní akcie a v knize akcionářů nemá uvedeno rodné číslo, je zapotřebí rodné číslo sdělit společnosti současně se sdělením čísla majetkového účtu.

 

V souladu s § 531 OZ stanovuje společnost pro akcionáře, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií a sdělením čísla svého majetkového účtu dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění v Obchodním věstníku (zveřejnění v Obchodním rejstříku se uskuteční dne 4.5.2017).

 

Společnost upozorňuje akcionáře, že neodevzdají-li akcie v této dodatečné lhůtě, budou akcie společnosti prohlášeny za neplatné, následně pak budou vedeny centrálním depozitářem na zvláštním technickém účtu, jehož majitelem je společnost. Zaevidováním na tomto zvláštním technickém účtu se akcie přemění na zaknihované.

             

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v obchodním věstníku, dále ho uveřejňuje na webových stránkách Společnosti a zároveň jej zasílá akcionářům, kteří jsou v prodlení, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

V Chrudimi dne 3. května 2017

                                                                              Představenstvo společnosti                                        

                                                                     PRVNÍ STAVAEBNÍ CHRUDIM a.s.